Hem     Bli medlem     Verksamhet     Tidigare aktiviteter    Styrelse     Kontakt

STYRELSE OCH ÖVRIGA LEDAMÖTER


         

Hedersledamöter
Till hedersledamot kan utses person, vilken gjort synnerligen stora insatser för föreningen. Hedersledamot väljs efter förslag av styrelsen å årsmöte varvid 2/3 röstmajoritet erfordras. Hedersledamot erlägger icke årsavgift.

Förste hedersledamot
HM Konung Carl XVI Gustaf

Hedersledamöter

Bankdirektör Ingegerd Berglöf-Stenberg
Fil.dr. Helena Forshell
Direktör Anders G:son Wiklund
Överste 1. Einar Lyth
Överstelöjtnant Lennart Pernstam
Fru Margret Resare
Överintendent Leif Thörnquist
Fru Maj-Lis Wiberg

Generalmajor Erik Rossander

Överste Bo Hugemark

ORDFÖRANDE Jan Mörtberg

Vice ordförande Peter L:son Björkman

Sekreterare Lennart Hägg

Skattmästare Örjan Ariander

Redaktör Sten Ekman

Klubbmästare Peter L:son Björkman

Medlemsregistrerare Jan Larsson

Styrelsemedlemmar

Fredrik Charpentier Ljungqvist

Görgen Larsson

Gunnar Magnusson

Tommy Åkesson

Christer Olsén


Självskriven ledamot Museichefen

Revisorer 

Benny Svensson

Hans von Schreeb


Revisorssuppleant Bo Ohlson

Valberedning

Håkan Hedlund, sammankallande

Jan-Inge Svensson