Styrelse och övriga ledamöter

ORDFÖRANDE Jan Mörtberg

Vice ordförande Peter L:son Björkman

Sekreterare Lennart Hägg

Skattmästare Örjan Ariander

Redaktör Sten Ekman

Klubbmästare Peter L:son Björkman

Medlemsregistrerare Jan Larsson

Styrelsemedlemmar
Fredrik Charpentier Ljungqvist
Görgen Larsson
Gunnar Magnusson
Tommy Åkesson
Lisa Gustafsson

Självskriven ledamot Museichefen

Revisorer 
Benny Svensson
Hans von Schreeb

Revisorssuppleant Bo Ohlson

Valberedning
Håkan Hedlund, sammankallande
Lars Karlsson

Hedersledamöter
Till hedersledamot kan utses person, vilken gjort synnerligen stora insatser för föreningen. Hedersledamot väljs efter förslag av styrelsen å årsmöte varvid 2/3 röstmajoritet erfordras. Hedersledamot erlägger icke årsavgift.

Förste hedersledamot
HM Konung Carl XVI Gustaf

Hedersledamöter
Bankdirektör Ingegerd Berglöf-Stenberg
Fil.dr. Helena Forshell
Direktör Anders G:son Wiklund
Överste 1. Einar Lyth
Fru Margret Resare
Överintendent Leif Thörnquist
Fru Maj-Lis Wiberg
Generalmajor Erik Rossander
Överste Bo Hugemark